Ny forordning om arveregler - hvad betyder det?

EU har vedtaget en ny forordning om arveregler. Det har betydning for os danskere selvom vi har retsforbehold i EU. I samarbejde med advokat Ann-Sofie Juhl Kold Nielsen forklarer vi herunder, hvilken betydning det har for danskere bosiddende i Frankrig og danskere, der ejer fast ejendom i Frankrig.

Det er velkendt, at der i dansk-franske arvesager er lange og tidskrævende forløb, da disse sager ofte kører med parallelle sagsforløb i begge lande. Med den nye arveretsforordning vil de grænseoverskridende arvesager i EU dog kunne forenkles betydeligt. Ann-Sofie forklarer:

Arveretsforordningen søger at eliminere de juridiske konflikter i internationale arvesager: konflikter som man især oplever mellem fx dansk og fransk international privatret. I forordningen henholder man sig til princippet om dødsboets universalitet. Det betyder at et dødsbo nu som udgangspunkt skiftes i sin helhed i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for sin død. Samtidigt giver forordningen mulighed for at man kan foretage lovvalg til fordel for sit nationalitetslands arveregler. Hvis der er foretaget lovvalg til fordel for en ’medlemsstat’ vil bopælslandet samtidigt være forpligtet til at afgive skiftekompetence til det andet land.”

Nye regler om fransk arveret - læs mere

Helt konkret betyder det, at du som dansker der enten ejer en feriebolig i Frankrig eller er fast bosiddende i Frankrig nu kan vælge at det er de danske arveregler der skal være gældende for dit dødsboskifte i Frankrig. Så længe Danmark ikke er en ’medlemsstat’ i forordningens forstand, så vil Frankrig imidlertid ikke være forpligtet til at overlade hele boets behandling til skifte i Danmark. I de sager hvor afdøde var fast bosiddende i Danmark og ejer en feriebolig i Frankrig, vil der derfor fortsat skulle ske et skifte i både Danmark og Frankrig, selvom der er foretaget lovvalg til fordel for dansk arveret. Men muligheden for at kunne foretage et lovvalg til fordel for dansk ret indeholder alligevel store fordele.

 

Uskiftet bo nu muligt i Frankrig

For at kunne gøre lovvalget gældende i sit dødsbo skal man oprette et testamente, hvori man aktivt foretager et lovvalg til fordel for fx dansk arveret. Det er ikke muligt for arvingerne at foretage lovvalg.

”Et lovvalg til fordel for dansk ret kan især være relevant for danskere, der er fast bosiddende i Frankrig, idet man som testator efter dansk arveret i mange tilfælde har en væsentlig større testationskompetence end efter fransk arveret. Man vil især kunne forbedre sin ægtefælles retsstilling når man anvender de danske regler i stedet for de franske. Det er også nu muligt for længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo i Frankrig, såfremt betingelserne herfor er opfyldt i henhold til dansk ret” forklarer Ann-Sofie.

Det er relevant for de fleste danskere at overveje et lovvalg for deres franske aktiver, set i lyset af at de fleste danskere ønsker at begunstige deres ægtefælle, men det er også vigtigt at overveje de økonomiske konsekvenser af at man i første omgang begunstiger ægtefællen fremfor børnene.

Nye regler om fransk arveret - læs mere

Franske arveafgifter

Afslutningsvis forklarer Ann-Sofie, at uanset om man foretager lovvalg til fordel for dansk ret, så vil der fortsat skulle betales franske omkostninger forbundet med boets behandling, herunder franske arveafgifter, notaromkostninger og tinglysningsafgifter. Det er derfor vigtigt at gøre sig bekendt med de afgiftsmæssige konsekvenser i Frankrig inden testamentet oprettes.

”Især skal man være opmærksom på at arvinger, som ikke er beslægtet med afdøde, fx en samlever eller ægtefællens særbørn, skal betale 60 % i arveafgift i Frankrig. Et afgiftsproblem kan ikke løses med et testamente med lovvalg, men man kan fx belåne ejendommen i Frankrig, idet det kun er friværdien pr. dødsdagen, som der beregnes arveafgifter af”, supplerer Ann-Sofie.

Der er således flere elementer, der skal overvejes forud for oprettelse af testamente med lovvalg, og det er ofte en konkret vurdering med afsæt i det formål og fremtidige ønsker, man som boligejer i Frankrig måtte have.

Advokat Ann-Sofie Juhl Kold Nielsen er dansk advokat med speciale i franske retsforhold og ”Avocat-conseil auprès de l’Ambassade de France au Danemark”. Ann-Sofie bistår danskere med køb og salg af fast ejendom i Frankrig, skifte af fransk-danske dødsboer og rådgivning om fransk-danske arveforhold samt oprettelse af testamenter og ægtepagter i Danmark og Frankrig. Ann-Sofie er indehaver af Advokatfirmaet Kold Christensen, der har til huse på Næsseslottet i Holte, nord for København.

Nye regler om fransk arveret - læs mere

Trin for trin guide

Lær om låneprocessen når du optager lån hos Nykredit til din udenlandske drømmebolig

 

Ansøg om lån

Få svar på, om vi kan finansiere din bolig i udlandet.