Regler for begunstigelse

Regler for begunstigelse

Når du opretter en livs- eller ulykkesforsikring skal du indsætte en begunstigelse. Det vil sige, at du skal bestemme hvem, der skal have udbetalt en evt. forsikringssum ved din død.

Hvem er indsat?

Som standard er dine nærmeste pårørende indsat som begunstiget, og det betyder, at forsikringssummen tilfalder dine nærmeste pårørende.

Hvad er nærmeste pårørende?

Rækkefølgen af nærmeste pårørende er:

1. Ægtefælle

2. Samlever*

3. Livsarvinger

4. Arvinger i henhold til testamente

5. Arvinger i henhold til arveloven

    *For at en samlever er omfattet af kredsen af "nærmeste pårørende", skal I have levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller vente, have eller have haft et fælles barn.
    Har du oprettet forsikringen eller ændret begunstigelsen på en tidligere oprettet forsikring efter den 1. januar 2008 gælder ovenstående regler. Har du indsat begunstigelsen inden den 1. januar 2008 indgår samlever ikke som en del af nærmeste pårørende.

Bliv kontaktet om pension

Andre begunstigede

Du kan godt vælge en anden begunstigelse end nærmeste pårørende, f.eks. et af dine børn, eller en anden livsarving. Spørg i banken, hvilke regler, der gælder. 

Anfægtelse af begunstigelse

Vær opmærksom på, at det er muligt at anfægte alle begunstigelser. Det betyder, at en arving kan gøre indsigelse mod begunstigelsen, og det vurderes så i hver enkelt tilfælde af skifteretten, om det begunstigede beløb er ”rimeligt”. 

En begunstigelse, der er gjort uigenkaldelig kan også anfægtes, og rimeligheden skal ligeledes vurderes af skifteretten.