Investeringsguide - forudsætninger og forklaringer

Nykredits Investeringsguide henvender sig primært til private investorer, og har til formål, at give dig inspiration til, hvorvidt investering er noget for dig, og hvordan du i givet fald kan placere dine midler.

Investeringsguiden er tiltænkt investering for frie midler, pensionsmidler eller midler i virksomhedsskatteordningen.
Ud fra en række spørgsmål om dine ønsker, din holdning til risiko og din økonomi, giver Investeringsguiden et bud på din:

• Investortype (hvor risikotolerant er du som investor)
• Kundetype (vil du investere selv eller overlader du styringen af din investering til Nykredit)
• Risikoprofil (Lav, Middel, Høj eller Meget høj)

Ud fra dine svar giver Investeringsguiden også et bud på en porteføljesammensætning.

Forslaget kan enten være en allokering på aktivklasseniveau – dvs. hvordan fordelingen mellem Danske aktier, Udenlandske aktier, Danske obligationer og Udenlandske obligationer af din investering kunne være.

Alternativt kan du få vist, hvordan din investering kunne være ved, at investerer i samarbejde med Nykredit igennem et af vores plejeprodukter som PensionsInvest eller OpsparingsInvest.

Om du får vist den ene eller anden investeringsmulighed, afhænger af, hvordan vi vurderer din kundetype. Du har dog altid mulighed for at se begge investeringsmuligheder ved at skifte mellem fanerne ”Invester selv” og ”Invester i samarbejde med Nykredit”.
Investeringsguiden dækker ikke hele Nykredits investeringspalette. Den tager heller ikke højde for skat, da skat afhænger meget af individuelle forhold. Derfor anbefaler vi altid, at du kontakte en rådgiver inden du investerer.

Porteføljesammensætning

Den foreslåede porteføljesammensætning tager udgangspunkt i Nykredits aktuelle anbefalinger, hvor der på baggrund af din risikoprofil og investeringshorisont findes en passende fordeling mellem aktier og obligationer.

Aktivklasser

I Investeringsguiden anvendes fire aktivklasser. Danske aktier, Udenlandske aktier, Danske obligationer og Udenlandske obligationer. For Danske obligationer gælder, at aktivklassen dækker over både korte og lange obligationer – typisk statsobligationer eller realkreditobligationer. Udenlandske obligationer indeholder desuden danske virksomhedsobligationer.

Investeringsguiden kommer ved hver aktivklasse med eksempler på, hvilke investeringsforeninger, som ligger i aktivklasser. Disse er kun udvalgte eksempler, og du skal være opmærksom på, at der er mange andre investeringsmuligheder under hver aktivklasse. Derfor er det altid en god idé at tage kontakt til en rådgiver.

Plejeprodukter

Investeringsguiden regner på tre plejeprodukter, som afhænger af hvilke midler du vil investere. Til pensionsmidler anvendes PensionsInvest, til frie midler anvendes OpsparingsInvest og til midler i virksomhedsskatteordningen anvendes OpsparingsInvest (Erhverv). I visse tilfælde kan Nykredits Privat Portefølje koncept være noget for dig. Investeringsguiden regner dog ikke på dette koncept, så vi anbefaler derfor altid at du snakker med en af vores rådgivere inden du vælger et plejeprodukt. Du kan også læse om Nykredits forskellige plejerprodukter til investering på nykredit.dk.

Forventet afkast

Det forventede afkast beregnes altid med udgangspunkt i, at der investeres i et af Nykredits plejeprodukter. PensionsInvest anvendes for pensionsmidler, og OpsparingsInvest anvendes for frie midler samt midler i virksomhedsskatteordningen. I beregningen tages der højde for, at der i disse plejeprodukter sker en nedtrapning af risikoen over tid, ved at aktieandelen løbende reduceres.

Som forventet afkast anvendes Rådet for afkastforventningers gældende forventninger til afkast. Du kan se de aktuelle forventninger til afkast på afkastforventninger.dk

Historisk afkast

Det historiske afkast er beregnet på baggrund af fordelingen mellem de forskellige aktivklasser og de dertilhørende benchmarks. Det historiske datasæt indeholder data fra februar 2002 og frem. Se desuden afsnittet ”Benchmarks” for en beskrivelse af, hvilke benchmarks der anvendes til hver aktivklasse.

Højeste og laveste afkast

Det højeste og laveste årlige afkast set over henholdsvis en 1-årig, 3-årig og 5-årig periode, er beregnet på baggrund af investeringsmulighedens aktivallokering og de historiske data.

Benchmarks

Danske obligationer: Som benchmark for danske obligationer anvendes en kombination af European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) 1-3, Indekset består af danske statsobligationer med en kort løbetid, dvs. mellem 1 og 3 år samt GCM5 Nordea DKK Government Bonds og GCM7 Nordea DKK Government Bonds.

Udenlandske obligationer: Som benchmark for udenlandske obligationer anvendes Merrill Lynch EMU Corporate Index. Kreditkvaliteten i indekset er høj, men der er ingen korrektion for tobaksselskaber.

Danske aktier: Som benchmark for danske aktier anvendes OMXCCapGI. OMXCCapGI er et indeks for alle børsnoterede danske aktier på OMX, hvor hvert enkelt selskab maksimalt må udgøre 10% af indekset samlede værdi.

Udenlandske aktier: Som benchmark for udenlandske aktier anvendes anvendes MSCI World, som er et meget udbredt totalafkast indeks. I indekset indgår omkring 1600 virksomheder fra førende aktiemarkeder i bl.a. Europa, Nordamerika og Asien.

For plejeprodukterne PensionsInvest og OpsparingsInvest anvendes en kombination af i alt fire benchmark, som svarer til fordelingen mellem korte obligationer, lange obligationer og aktier i produktet. De fire benchmarks er:

•European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) 1-3
•GCM5 Nordea DKK Government Bonds
•GCM7 Nordea DKK Government Bonds
•MSCI AC World Daily TR Net USD

Skat

Skat er individuel fra person til person. Yderligere er der forskel på beskatningen i forhold til hvilke midler der investeres, altså om det er frie midler, pensionsopsparing eller midler i virksomhedsskatteordningen. Derfor tager Investeringsguiden ikke højde for skat. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om, hvordan din investering beskattes, inden du investerer.

Omkostninger

Investeringsmulighedernes faktiske omkostninger afhænger af, hvordan du investerer. Du kan se en samlet oversigt over priser og fakta her.
Vælger du at investere via investeringsforeninger kan nøgletallene årlige omkostninger i procent (ÅOP) og formidlingsprovision i procent (FPP) være relevante for dig. Oplysninger om ÅOP og FPP finder du på denne side.

 

Forbehold / Disclaimer

Samtlige beregninger og investeringsmuligheder er alene vejledende. Beregningerne er bl.a. baseret på dine egne oplysninger samt nogle forudsætninger. Nykredit påtager sig intet ansvar for oplysningerne/beregningerne og rigtigheden heraf.
Du bør ikke træffe beslutninger omkring din investering alene på baggrund af beregningerne, og beregningerne kan ikke betragtes som rådgivning. Nærværende materiale kan ikke anses for at være en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling.

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.
Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme.