Institutionals & Partner Banks

Institutionals & Partner Banks varetager al obligationshandel i danske og udenlandske papirer i Nykredit Markets.

Nykredit Markets er primary dealer i danske statsobligationer og market maker i danske realkreditobligationer. Nykredit Markets er endvidere aktiv i covered bonds, erhvervsobligationer og renteswaps.

Institutionals & Partner Banks er desuden ansvarlig for al handel i money market-produkter, såsom deposits, fremtidige renteaftaler, T/N-renteswaps og repoforretninger. Nykredit Markets er endvidere market maker i disse produkter.