Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S’ bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling. Den valgte kandidat skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper).

I en vurdering af egnethed og hæderlighed skal den valgte kandidat afgive en række oplysninger. Herudover må kandidaten ikke:

  • Være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende vis.
  • Have anmeldt betalingsstandsning, have indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord.
  • På grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af, eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.
  • Have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

På baggrund af ovenstående skal den valgte kandidat også fremvise straffeattest.

Yderligere information om Finanstilsynets vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper) kan findes her.

Kom godt videre

Valgudvalget

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil.

Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S

I medfør af § 98 i lov om finansiel virksomhed har investorer i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i bestyrelsen.