Valg

I medfør af § 98 i lov om finansiel virksomhed har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse.

Valget – der afholdes hvert andet år – afvikles i perioden 25. januar til 8. februar 2017. Investorer og forbrugsorganisationer opfordres til at indsende kandidatforslag til Nykredit Portefølje Administration. Opstilling af kandidater sker på en formular, der skal være selskabet i hænde senest den 23. januar 2017 kl. 16.00. Se mere om valgets afvikling, stemmeret og opstilling af kandidater nedenfor.

Baggrund

Med virkning fra den 1. januar 2013 har investorerne i foreninger, der er administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S, og investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for Nykredit Portefølje Administration A/S. Reglerne om valg af investorrepræsentant via investorforum er fastsat i § 98 i lov om finansiel virksomhed.

Hidtil har investorerne valgt bestyrelsesmedlemmerne til foreningerne, mens medlemmerne af et investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse alene har været valgt af selskabets aktionærer.

Investorrepræsentanten vil indgå på lige fod med Nykredit Portefølje Administration A/S' øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvorved pligter og ansvar vil være de samme. En kandidat skal derfor opfylde en række krav, herunder skal kandidaten være myndig og efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper) jf. lov om finansiel virksomhed.

Investors stemmevægt

Antal af stemmer opgøres på grundlag af den indre værdi af navnenoterede andele i foreninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S på en af direktionen forud fastlagt dato (”Skæringsdatoen”).

For investorer, der har indgået aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, beregnes stemmevægten på grundlag af værdien af porteføljen på Skæringsdatoen.

Skæringsdatoen for det førstkommende valg er fastsat til den 9. januar 2017.

Opstilling af kandidater

Kandidater kan opstilles af

  • Navnenoterede investorer i de UCITS og kapitalforeninger, som Nykredit Portefølje Administration A/S administrerer
  • Investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S
  • Investororganisationer
  • Forbrugerorganisationer

For at opstille en kandidat skal der gives en række oplysninger om stilleren og kandidaten i en opstillingsformular med henblik på, at investorerne kan vurdere kandidaternes forudsætninger for at bestride hvervet som investorrepræsentant. Derudover skal en kandidat erklære sig villig til at modtage valg i opstillingsformularen.

En investor kan ikke opstille sig selv som kandidat.

En kandidat skal opstilles til valget ved hjælp af en opstillingsformular, som kan downloades via dette link.

Er der ikke opstillet mere end en kandidat ved fristens udløb, betragtes den opstillede kandidat som valgt.

Hvem kan stemme?

Såfremt der opstilles mere end en kandidat, skal der afholdes valg af investorrepræsentant. Det er alene navnenoterede investorer i de UCITS og kapitalforeninger, der er administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S og investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, som kan stemme.

Afgivning af stemme sker ved udfyldelse af fortrykt stemmeseddel, der kan hentes på denne side, når fristen for opstilling af kandidater er sprunget.

Når Nykredit Portefølje Administration A/S har modtaget stemmesedlen, vil investorernes andele blive identificeret. Det er således vigtigt, at stemmesedlen grundigt udfyldes med de korrekte oplysninger. Hvis ikke samtlige felter er udfyldt korrekt, kan stemmen være ugyldig.

Kom godt videre

Valgudvalget

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil.

Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling. Kandidaten skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig.