Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S

I medfør af lov om finansiel virksomhed § 98, har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S, samt investorer, med hvem Nykredit Portefølje Administration A/S har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i Nykredit Portefølje Administration A/S’ bestyrelse.

Som annonceret den 23. januar 2019 har investor- og forbrugsorganisationer været opfordret til at indsende kandidatforslag til Nykredit Portefølje Administration A/S. Opstillingsperioden er nu udløbet og i perioden har én kandidat valgt at opstille. Den opstillede kandidat betragtes herefter som valgt ved fredsvalg.

Den valgte kandidat er

Navn : Ellen Als
Uddannelsesmæssig baggrund: Cand.jur
Nuværende beskæftigelse: Program Director, DTU
Andre ledelses erhverv: Bestyrelsesmedlem, Værdipapirfonden NPA

Indtræden i bestyrelsen

Den valgte kandidat er allerede bestyrelsesmedlem i Nykredit Portefølje Administration A/S’ bestyrelse og vil derfor blive genvalgt i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2019. Den valgte kandidat er godkendt af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). I en vurdering af egnethed og hæderlighed må kandidaten ikke: 

  1. være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende vis
  2. have anmeldt betalingsstandsning, have indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord
  3. på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af, eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab og
  4. have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

 

Yderligere informationer

Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af de vedtægtsmæssige bestemmelser om investorrepræsentation og kan hentes her.

Spørgsmål om valg af investorrepræsentant kan rettes til Nykredit Portefølje Administration A/S via følgende e-mail investorforum@nykredit.dk.

Kom godt videre

Valgudvalget

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil.

Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling. Kandidaten skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig.

Annoncering af valg 2019

Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S