Annoncering af valg 2019

Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S

I medfør af lov om finansiel virksomhed § 98, har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S, samt investorer, med hvem Nykredit Portefølje Administration A/S har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i Nykredit Portefølje Administration A/S’ bestyrelse.

Valget – der afholdes hvert andet år – afvikles i perioden 8. februar til 22. februar 2019. Investorer samt investor- og forbrugsorganisationer opfordres til at indsende kandidatforslag til Nykredit Portefølje Administration A/S. Opstilling af kandidater sker på en formular, der skal være selskabet i hænde senest den 6. februar 2019, kl. 16.00. Se mere om valgets afvikling, stemmeret og opstilling af kandidater nedenfor.

Baggrund

Med virkning fra den 1. januar 2013 har investorerne i foreninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S og investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for Nykredit Portefølje Administration A/S. Reglerne om valg af investorrepræsentant via investorforum er fastsat i lov om finansiel virksomhed § 98.

Hidtil har investorerne valgt bestyrelsesmedlemmerne til foreningerne, mens medlemmerne af et investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse alene har været valgt af selskabets aktionærer.

Investorrepræsentanten vil indgå på lige fod med Nykredit Portefølje Administration A/S’ øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvorved pligter og ansvar vil være de samme. En kandidat skal derfor opfylde en række krav, herunder skal kandidaten være myndig og efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper) jf. lov om finansiel virksomhed.

Investors stemmevægt

Antal af stemmer opgøres på grundlag af den indre værdi af navnenoterede andele i foreninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S på en af direktionen forud fastlagt dato (”Skæringsdatoen”).

For investorer, der har indgået aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, beregnes stemmevægten på grundlag af værdien af porteføljen på Skæringsdatoen.

Skæringsdatoen for det førstkommende valg er fastsat til den 23. januar 2019.

Tidsplan for opstilling og valg

Valget af investorrepræsentant vil blive gennemført efter nedenstående tidsplan. 

Hvad sker der Dato
Opstilling af kandidater  23. januar 2019 til 6. februar 2019, kl. 16.00
Offentliggørelse om freds- eller kampvalg  8. februar 2019
Afstemning 8. februar 2019 til 22. februar 2019, kl. 16.00
Offentliggørelse af afstemningsresultater   1. marts 2019

Opstilling af kandidater

Kandidater kan opstilles af

 • navnenoterede investorer i de UCITS og kapitalforeninger, som Nykredit Portefølje Administration A/S administrerer
 • investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S
 • investororganisationer og
 • forbrugerorganisationer

For at opstille en kandidat skal der gives en række oplysninger om stilleren og kandidaten i en opstillingsformular med henblik på, at investorerne kan vurdere kandidaternes forudsætninger for at bestride hvervet som investorrepræsentant. Derudover skal en kandidat erklære sig villig til at modtage valg i opstillingsformularen.

En investor kan ikke opstille sig selv som kandidat.

En kandidat skal opstilles til valget ved hjælp af en opstillingsformular, som kan downloades her.

Er der ikke opstillet mere end en kandidat ved fristens udløb, betragtes den opstillede kandidat som valgt.

Hvem kan stemme

Såfremt der opstilles mere end en kandidat, skal der afholdes valg af investorrepræsentant. Det er alene navnenoterede investorer i de UCITS og kapitalforeninger, der er administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S og investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, som kan stemme.

Afgivning af stemme sker ved udfyldelse af fortrykt stemmeseddel, der kan hentes på denne side, når fristen for opstilling af kandidater er sprunget.

Når Nykredit Portefølje Administration A/S har modtaget stemmesedlen, vil investorernes andele blive identificeret. Det er således vigtigt, at stemmesedlen grundigt udfyldes med de korrekte oplysninger. Hvis ikke samtlige felter er udfyldt korrekt, kan stemmen være ugyldig.

Optælling af stemmer og offentliggørelse af resultat

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil. Valgudvalget påser, at valg af investorrepræsentant afvikles i overensstemmelse med lovgivningen og Nykredit Portefølje Administration A/S’ vedtægter og valgregulativ. Valgudvalget træffer endelig afgørelse i tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved valgets afvikling.

Valgudvalget består af følgende medlemmer:

 • Anders Ørjan Jensen, advokat og Partner i Gorrissen Federspiel
 • Kim Duus, koncerndirektør og medlem af bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S
 • Kenneth Hedegaard, vicedirektør, advokat og bestyrelsesmedlem i Nykredit Portefølje Administration A/S

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort på denne side.

Indtræden i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S’ bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2019.

Den valgte kandidat skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). I en vurdering af egnethed og hæderlighed skal den valgte kandidat afgive en række oplysninger. Herudover må kandidaten ikke:

 1.  være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende vis
 2. have anmeldt betalingsstandsning, have indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord
 3. på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som vedkommende ejer, deltager i driften af, eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab og
 4. have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

På baggrund af ovenstående skal den valgte kandidat også fremvise straffeattest.

Yderligere information om Finanstilsynets vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper) kan findes her.

Yderligere informationer

Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af de vedtægtsmæssige bestemmelser om investorrepræsentation og kan hentes her.

Spørgsmål om valg af investorrepræsentant kan rettes til Nykredit Portefølje Administration A/S via følgende e-mail investorforum@nykredit.dk.