Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration

I medfør af lov om finansiel virksomhed § 98, har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, samt investorer med hvem Nykredit Portefølje Administration har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje, mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i Nykredit Portefølje Administrations bestyrelse.

Valgregulativ

Valg af investorrepræsentant afvikles hvert andet år og afvikles i overensstemmelse med det af bestyrelsen vedtagne valgregulativ.

Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af Nykredit Portefølje Administrations vedtægtsmæssige bestemmelser om investorrepræsentation.

Læs valgregulativet

Nuværende repræsentant

Ved det seneste valg i 2021 blev Ellen Als genvalgt som investorrepræsentant i Nykredit Portefølje Administration.

Ellen Als er uddannet cand.jur. og er Senior Executive Officer på DTU - Technical University of Denmark. Ellen Als har siddet i bestyrelsen siden 2013.

Investors stemmevægt

Antal af stemmer opgøres på grundlag af den indre værdi af navnenoterede andele i foreninger administreret af Nykredit Portefølje Administration på en af direktionen forud fastlagt dato (Skæringsdatoen).

For investorer, der har indgået aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration, beregnes stemmevægten på grundlag af værdien af porteføljen på Skæringsdatoen.

Opstilling af kandidater

Kandidater kan opstilles af

  • navnenoterede investorer i de UCITS og kapitalforeninger, som Nykredit Portefølje Administration administrerer
  • investorer, der har indgået aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration
  • investororganisationer
  • forbrugerorganisationer

For at opstille en kandidat skal der gives en række oplysninger om stilleren og kandidaten i en opstillingsformular med henblik på, at investorerne kan vurdere kandidaternes forudsætninger for at bestride hvervet som investorrepræsentant. Derudover skal en kandidat erklære sig villig til at modtage valg i en opstillingsformular. En investor kan ikke opstille sig selv som kandidat.

Valgudvalg

I forbindelse med valget af en investorrepræsentant vil et valgudvalg påse, at afviklingen af valget sker i overensstemmelse med lovgivningen, Nykredit Portefølje Administrations vedtægter samt valgregulativet.

Læs mere om valgudvalget

Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Investorrepræsentanten vælges af investorerne og indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at investorrepræsentanten bliver underlagt de samme pligter og ansvar, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

En kandidat skal derfor opfylde en række krav og efter valget kunne godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). Yderligere information om Finanstilsynets vurdering af fit & proper kan findes her.

Kandidaten indtræder i bestyrelsen i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes efter valget.

Yderligere informationer

Spørgsmål om valg af investorrepræsentant kan rettes til Nykredit Portefølje Administration via følgende e-mail: investorforum@nykredit.dk