Boligprisudviklingen i Spanien og Frankrig

Her kan du følge boligprisudviklingen i Spanien og Frankrig.

Spanien – bedringen på boligmarkedet har bidt sig fast

Spanien har i de seneste år været en vækstmæssig succeshistorie, og tendensen er fortsat i 2017. I 3. kvartal er økonomien vokset med 3,1% mere end samme kvartal sidste år. Fremgangen skyldes pæne bidrag fra privatforbruget og investeringerne drevet af stigende indkomster og et lavt renteniveau. Nykredit Markets forventer en BNP-vækst i omegnen af 3% i 2018 samlet set. Ved udgangen af 3. kvartal faldt arbejdsløsheden til 16,4%, men niveauet er fortsat højt sammenlignet med andre lande i euroområdet. Ledigheden er siden 2015 reduceret samtidig med, at erhvervsfrekvensen er øget. Der er inden for det seneste år skabt omkring 0,6 mio. nye job, hvilket i høj grad skyldes Rajoy-regeringens reformer fra 2012. Arbejdsmarkedet er stadig karakteriseret af segmentering og rigiditet, og hovedparten af jobskabelsen i Spanien er midlertidige ansættelser. Hertil kommer, at ungdomsarbejdsløsheden med 36% er blandt Europas højeste. Der er således stadig plads til forbedring på det spanske arbejdsmarked.

I takt med den generelle bedring i økonomien er boligpriserne fortsat med at stige. Siden 2015 er boligpriserne steget, og fremgangen synes at fortsætte i 2018. I 3. kvartal steg priserne med 2,7% i forhold til 3. kvartal 2016, og ifølge valuarvirksomheden, Tinsa, er priserne steget yderligere med 0,5% fra 3. til 4. kvartal, når der tages højde for den normale sæsonudvikling. De regionale forskelle er begrænsede, og priserne er det seneste år steget i hele landet. Den stærkeste fremgang ses i og omkring Barcelona og Madrid samt på de balariske øer, hvor den årlige prisstigningstakt ligger i omegnen af 5-10%. Nykredit Markets forventer, at bedringen på boligmarkedet fortsætter, og at boligpriserne samlet set vil stige med 2,9% i 2018.

Frankrig ­– Boligmarkedet i fremgang

Efter tre år med svag årlig vækst på 0,2-0,7% er 2015 og 2016 med en vækst på hhv. 1,2% og 1,1% blevet startskuddet på en investerings- og forbrugsdrevet fremgang. Fremgangen er fortsat ind i 2017, og Nykredit Markets forventer en overordnet BNP-vækst på 1,5% med eksporten som den primære vækstmotor.

En høj strukturel arbejdsløshed kombineret med en ufleksibel arbejdsmarkedsstruktur er en klemme på landets konkurrenceevne. Den nyvalgte præsident, Emmanuel Macron, har med sine klare visioner om at reformere institutionerne i Frankrig fremlagt et forslag til en arbejdsmarkedsreform med klare aner i det danske flexicurity-system. Reformen blev i efteråret godkendt, men den ambitiøse Macron er ikke færdig med reformplanerne. Budgetplanerne for 2018 indeholder betydelige sænkelser af formue- og kapitalindkomstskatter.

De underliggende økonomiske forhold er stærke i Frankrig på trods af den seneste tids flade udvikling i den indenlandske efterspørgsel. Den lave inflation har i 2017 fået et boost, der har reduceret frygten for deflation. Den stigende disponible indkomst for de franske husholdninger er understøttet af beskæftigelsesfremgang, og sammen med det lave renteniveau gavner det efterspørgslen efter fast ejendom og derigennem boligpriserne.

Siden 2015 er tilbagegangen i boligprisudviklingen blevet erstattet af en stigende tendens. Fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2017 steg priserne med 1,5% og ligger 3,1% over niveauet i 3. kvartal 2016. Nykredit Markets forventer, at bedringen på det franske boligmarked vil fortsætte, og at priserne vil stige med 4% i 2018.