Restgældsforsikring

Du kan ikke længere købe forsikringen Restgældsforsikring. Har du allerede en Restgældsforsikring, er der ingen ændringer. Den dækker, som den hele tiden har gjort - også ved omlægning af realkreditlån, men ikke ved tillægslån eller optagelse af nye lån.

Med en Restgældsforsikring sikrer du din ægtefælle/samlever

Er din ejerbolig købt ud fra den forudsætning, at der er to indtægter til at finansiere købet? Ofte er dette tilfældet - men, hvis det også gælder dig, har din familie så råd til at blive boende i boligen, hvis du eller din partner dør?

Med en Restgældsforsikring kan du sikre din ægtefælle/samlever økonomisk, så han/hun har råd til at blive boende i huset, hvis du skulle dø. I så fald udbetaler Nykredit et engangsbeløb, der svarer til den forsikringsdækning, du har valgt.

Forsikringssummen følger restgælden

Forsikringssummens størrelse blev fastlagt ud fra din restgæld på det tidspunkt, du oprettede forsikringen - dog max. op til 2 mio kr., og bliver nedskrevet i samme takt som restgælden.

Du betaler altså hele tiden kun for den forsikringssum, som du har behov for eventuel at indfri restgælden helt eller delvist. Du kan vælge enten at forsikre hele din restgæld eller alternativt halvdelen af restgælden på dit realkreditlån.

Restgældsforsikringen er knyttet til personen og ikke ejendommen.

Helbredsoplysninger

Du skulle ikke give helbredsoplysninger, da du oprettede Restgældsforsikringen.

Forsikringen bliver derfor ikke udbetalt, hvis dødsfaldet er forårsaget af en sygdom, du havde, da du oprettede forsikringen. Dødsfald som følge af sygdomme eller ulykkestilfælde, du kommer ud for senere i livet, er naturligvis dækket som aftalt.

Udbetaling af Restgældsforsikring - hvis du er gift

Det er din ægtefælle, som får udbetalt forsikringssummen i tilfælde af din død, medmindre du angiver andre som begunstiget. Forsikringssummen er skattefri, og din ægtefælle betaler ikke boafgift af den udbetalte forsikringssum.

Udbetaling af Restgældsforsikring - hvis I er samlevende

Hvis I er samlevende, kan I med fordel sikre hinanden ved at Restgældsforsikring er lavet som krydsliv. Denne type Restgældsforsikring indebærer, at I hver især har en forsikring på den andens liv. Forsikringen fungerer således, at den ene part (forsikringstager) ejer forsikringen og betaler den, mens den anden (forsikrede) lægger liv til . Hvis forsikrede dør, udbetales forsikringen til forsikringstager. Fordelen ved denne form for forsikring er, at I som samlevende ikke skal betale boafgift ved udbetaling af forsikringssummen.

Hvornår udløber forsikringen?

Du er dækket med 100% eller 50% af restgælden frem til og med udgangen af det år, hvor du fylder 58 år. Herefter nedtrappes dækningsprocenten årligt med 1/10 af den til enhver tid værende restgæld. Det vil sige, at dækningen ophører med udgangen af det år, hvor du fylder 67 år.

Præmie
Præmien for at forsikre en restgæld på 1 mio. kr. er i 2017 på 3.150 kr.
Du kan beregne din præcise præmie ved at udregne: (restgæld * 3,15) : 1.000

Forsikringsbetingelser
De nøjagtige regler for forsikringen, herunder undtagelse for dækning, fremgår af forsikringsbetingelserne.

Se forsikringsbetingelserne