Risikomærkning

Risikomærkning giver klar besked om risiko ved investering

Banker og finansielle virksomheder har siden 1. juli 2011 været forpligtet til at give sine kunder klar besked om risikoen for tab ved forskellige typer investeringsprodukter og finansielle instrumenter. Risikomærkningen består i, at investeringsprodukter inddeles i tre kategorier; grøn, gul og rød.

Hvor møder jeg risikomærkningen?

Du møder typisk de risikomærkede produkter, når du investerer i investeringsforeninger via Nykredit Invest, eller når du anvender finansielle instrumenter.

Hvad betyder farverne?

Farverne afspejler, om der er risiko for, at du kan tabe investeringen helt/delvist, samt hvor let eller svært det er at gennemskue produktet og de mulige konsekvenser af investeringen.

Risikomærkningen afspejler ikke sandsynligheden for tab, ligesom der heller ikke tages højde for tidshorisont samt muligheden for at opnå et positivt afkast.

Risikomærkningen erstatter ikke rådgivning, og vi anbefaler, at du ikke investerer alene ud fra risikomærkningen uden at modtage rådgivning.

EKSEMPLER PÅ GRØN RISIKOMÆRKNING

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR
 • Skatkammerbeviser
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit

EKSEMPLER PÅ gul RISIKOMÆRKNING

 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked
 • Erhvervsobligationer handlet på et reguleret marked
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS)
 • Specialforeningsbeviser
 • Strukturerede indlån
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori

Eksempler på rød risikomærkning

 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsproduktPantebreve
 • Unoterede aktier
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked
 • Strukturerede obligationer
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer
 • Renteswaps
 • Swaptioner
 • Valutaswaps
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori

Kom godt videre

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.

Hvad skal du overveje, inden du investerer?

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko du er villig til at tage. Få flere tips her på siden.

Hvilken risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.