Risikomærkning

Risikomærkning giver klar besked om risiko ved investering.

Eksempler på grøn risikomærkning

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR
 • Skatkammerbeviser
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit

Eksempler på gul risikomærkning

 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked
 • Erhvervsobligationer handlet på et reguleret marked
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS)
 • Specialforeningsbeviser
 • Strukturerede indlån
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori

Eksempler på rød risikomærkning

 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt-pantebreve
 • Unoterede aktier
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked
 • Strukturerede obligationer
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer
 • Renteswaps
 • Swaptioner
 • Valutaswaps
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori