Vederlag

Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S har etableret et vederlagsudvalg som et fælles vederlagsudvalg for alle selskaber i Nykredit koncernen.

Vederlagsudvalgets opgaver

Vederlagsudvalget har til opgave at:

(i) kvalificere oplæg om vederlag forud for behandling i bestyrelsen, herunder godkendelse
af maksimum for variabel aflønning i det kommende år, samlet budget for bonusudbetalinger
for det kommende år og udbetaling af samlet bonus for det forgangne år,

(ii) gennemgå og overveje kriterierne og processen for udpegning af medarbejdere, der
har væsentlig indflydelse på Nykredits risikoprofil, der fastsættes i bestyrelsens retningslinjer
for udpegning af risikotagere, der indstilles til bestyrelsens godkendelse, og
skal årligt behandle og indstille til bestyrelsen en opdateret list over væsentlig risikotagere,

(iii) rådgive bestyrelsen om udformning af lønpolitikken (herunder overordnede retningslinjer
for incitamentsaflønning) gældende for bestyrelse, koncerndirektion, væsentlige risikotagere
samt øvrige ansatte til beslutning i bestyrelsen og mindst én gang om året
vurdere, om lønpolitikken er opdateret, herunder hvis nødvendigt komme med forslag
til opdateringer af lønpolitikken,

(iv) bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen af lønpolitikken i praksis og som led heri
én gang om året påse, at overholdelsen af lønpolitikken bliver kontrolleret i overensstemmelse
med bestyrelsens retningslinjer for kontrol med overholdelsen af Nykreditkoncernens
lønpolitik,

(v) komme med forslag til bestyrelsen omkring vederlag til bestyrelse og koncerndirektion,
herunder sikre, at dette vederlag er i overensstemmelse med lønpolitikken,

(vi) føre kontrol med aflønning af ledelsen for interne revisions-, kontrol og risikostyringsfunktioner,
herunder lederen af compliance, intern revision og risiko,

(vii) sikre, at oplysningerne i årsrapporten om vederlagsforhold til bestyrelse og koncerndirektion
samt oplysningerne forelagt for generalforsamlingen om lønpolitikken og -
praksis samt oplysningerne efter § 77 a, stk. 1, nr. 3, litra a og b, er korrekt, retvisende
og fyldestgørende,

(viii) vurdere, om koncernens processer og systemer er tilstrækkelige og tager højde for
koncernens risici, herunder risici forbundet med forvaltning af kapital og likviditet i forhold
til koncernens aflønningsstruktur og sikre, at lønpolitikken og -praksis er i over4
ensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring samt er i overensstemmelse
med koncernens forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede
interesser, hvilket i fornødent omfang koordineres med arbejdet i risikoudvalget,

(ix) vurdere koncernens, selskabernes og forretningsenhedernes samlede resultater og sikre,
at direktionen har evalueret, om de resultatkriterier, der har dannet grundlag for
beregningen af variabel løn til medlemmer af bestyrelsen og direktionen og andre ansatte,
hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabernes og koncernens risikoprofil,
fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet, jf. § 77 a, stk. 4, og

(x) kontrollere udvalgte evalueringer foretaget af direktionen, jf. pkt. (ix), for at teste, om
betingelserne i § 77 a, stk. 4, er opfyldt 

Udvalgets sammensætning

Koncernchef Steffen Kragh (formand)
Professor Nina Smith
Adm. direktør Merete Eldrup
Personaleforeningsformand Leif Vinther (medarbejdervalgt).
Alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Realkredit A/S vurderes som uafhængige.

Kom godt videre

Kommissorium for udvalget

Ud fra anbefalingerne for god selskabsledelse har vi nedsat et vederlagsudvalg med tilhørende kommissorium.

Danske kroner: pengesedler og mønter

Nykredits lønpolitik

Vi har en række individuelle bonusordninger til koncernens øverste ledere samt specialister på nøgleområder.

Hånd der stabler grå sten på et stykke træ med en strand i baggrunden

Oplysninger om aflønning

Vi skal årligt indberette oplysninger vedrørende lønpolitik og -praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.