Politik for bæredygtige investeringer

Finansiel bæredygtighed

Nykredits bæredygtige investeringspolitik bygger på samme erkendelse som Nykredits idegrundlag Finansiel Bæredygtighed: At bæredygtighed kan være en katalysator for højere afkast og lavere risiko. Derfor er Nykredit engageret i såvel Global Compact som UNPRI; og derfor omfatter vores politik ikke blot Nykredits investeringsforeninger, men også investering af koncernens egne midler.

To ben

Nykredits politik står på to ben. For det første ønsker vi som udgangspunkt at presse på for en løsning, når et selskab bryder med national lovgivning, bredt anerkendte FN-konventioner eller Global Compact’s principper. Vi kalder det aktivt ejerskab. For det andet ønsker vi at bruge viden om selskabernes performance indenfor bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen.

Screening af beholdninger

Hvert kvartal screener vi med hjælp fra vores rådgivere samtlige udstedere af aktier og obligationer i Nykredits investeringsforeninger, internt såvel som eksternt forvaltede, samt Nykredits og dets datterselskabers investering af egne midler.

Aktivt ejerskab

Når vi har bekræftede oplysninger om brud på konventioner eller lignende, indleder vi aktivt ejerskab med selskabet for at få selskabet til at ændre adfærd. Det kan være i samarbejde med andre investorer, og vi kan vælge at bruge vores ret til at stemme på selskabets generalforsamling. Er der mod forventning ikke fremdrift i dialogen, eller er selskabets grundlæggende forretning i strid med international ret, så vælger vi at ekskludere selskabet.  

Træffer udvalget for Bæredygtige investeringer beslutning om at ekskludere et selskab, evalueres det inden for to år efter beslutningen, om der fortsat er grundlag for at ekskludere selskabet.

Nykredit udøver naturligvis også aktivt ejerskab i en bredere kontekst som led i sin forvaltningsproces. I den forbindelse stemmer Nykredit på sine aktiepositioner. Af hensyn til omkostninger og mest mulig effekt prioriterer Nykredit at stemme på de største positioner samt ved særlige omstændigheder af principiel betydning. Nykredit ønsker hvert år at stemme på mere end halvdelen af sin aktiebeholdning.

Finansielle instrumenter som afledte finansielle produkter og noterede indeksfonde indgår ikke. 

Statsobligationer

Nykredits ambitioner om bæredygtige investeringer omfatter også investeringer i statsobligationer. Vores investeringer hviler på overholdelse af international ret. Derudover mener vi, at demokrati og menneskerettigheder kan bidrage til afkastet.
Investering i statsobligationer kan være et positivt bidrag til udviklingen i det pågældende land, men det forudsætter en opmærksom investor. Derfor er Nykredits retningslinjer opbygget i tre trin:

1.    Udelukkelse af lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med bestemte lande eller mod ledende personer i det pågældende land.
2.    Inddragelse af demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen.
3.    OECD’s landerisikoklassifikation anvendes til løbende at overvåge investeringerne.

Hvis porteføljemanager eller ekstern forvalter ønsker at købe en statsobligation fra et land med laveste eller næstlaveste klassificering i OECD’s landerisikoklassificering (6 eller 7), så skal porteføljemanageren eller den eksterne forvalter foretage en bæredygtighedsvurdering af investeringen. Nykredits udvalg for bæredygtige investeringer beslutter ud fra bæredygtighedsvurderingen, om investeringen er i overensstemmelse med Nykredits politik. Hvis ikke udelukkes landet.

BÆREDYGTIGHED (MILJØ-, SOCIALE OG GOVERNANCE KRITERIER) I INVESTERINGSPROCESSEN 

Nykredit er af den opfattelse, at bæredygtighed kan være en katalysator for mindre risiko og bedre afkast.
Derfor anvender Nykredit i sin investeringsproces viden om selskabernes performance indenfor bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen. Disse kriterier anvendes i risikoovervågningen og i stigende omfang i udvælgelsen.

Bærdeygtighedsanalyser anvendes ligeledes i udvælgelsen og evalueringen af eksterne forvaltere samt valg og overvågning af alternative investeringer.

Til de kunder, der har en anden tilgang til ansvarlige investeringer, tilbyder Nykredit produkter eller løsninger, der går videre. De opfylder alle som minimum Nykredits politik for bæredygtige investeringer.

Nykredits udvalg for bæredygtige investeringer

Nykredits udvalg for bæredygtige investeringer udfylder rammerne i Nykredits bæredygtige investeringspolitik. Udvalget mødes fire gange årligt for at træffe beslutning om udførelse af aktivt ejerskab, eventuel eksklusion og videreudvikle integreringen af bæredygtighed i investeringsprocessen. 

Videndeling og udvikling

Bæredygtighed og ansvarlighed i investeringer er ikke nogen eksakt størrelse. Derfor er en del af vores arbejde med bæredygtige investeringer at forstå nye tendenser, videreudvikle metoder og videndele. Det gør vi i UNPRI, Dansif og i den direkte kontakt med vores kunder.  

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.