Beregningseksempel på lån til andelsboligforening

Andelsbolig forening
Beregningsforudsætninger

Beregningen anvender rentesatser og gebyrer som standard tilbydes andelsboligforeninger. Afhængig af andelsboligforeningen og forretningsomfanget med Nykredit kan priserne være lavere eller højere.
Beregningen anvender standard bidragssats til andelsboligforeninger for den pågældende lånetype. Bidragssatsen kan ændres i lånets løbetid.
Obligationskurserne ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.
Der bør desuden påregnes udgifter til advokatbistand, tinglysning af skøde mv.

Forbehold
Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Fakta

Boligkreditgiver

Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, cvr.nr. 12719280

Låneformål

Nykredit tilbyder realkreditlån mod pant i andesboligforeningens ejendom til nybyggeri, ejerskifte, om- og tilbygning, tillægsbelåning og omlægning af lån med op til 30 års løbetid.

Nykredit foretager en vurdering af ejendommen til brug for låneudmåling. Der kan være omkostninger forbundet med dette.

Rente

Lånets rente kan være fast eller variabel. På fastforrentede realkreditlån er renten fast i hele lånets løbetid. På variabelt forrentede realkreditlån er renten variabel og den kan derfor ændre sig løbende i hele lånets løbetid. Ved variabel rente kan der være indbygget et renteloft eller et rentegulv. Rentesatsen afhænger af produktvalg og markedsvilkår.

Tilbagebetaling

En række af Nykredits låneprodukter kan ydes som lån med afdragsfrie perioder. Den samlede afdragsfrihed kan ikke være længere, end gældende lovgivning tillader. Efter den eller de afdragsfrie perioder stiger ydelsen, da der tillige skal betales afdrag. Afdragsfrihed bevilges på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

En overholdelse af lånets vilkår og betingelser indebærer, at der i lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Det betyder, at selvom alle forfaldne ydelser er betalt undervejs i lånets løbetid, kan der være en restgæld, som skal betales sammen med sidste ydelse.

Indfrielse

Et realkreditlån udløber, når alle ydelser er betalt. Det er dog muligt at indfri lånet tidligere, for eksempel i forbindelse med omlægning eller ejerskifte. Hvordan et realkreditlån kan indfries, afhænger af låntypen og de aktuelle markedsforhold.

For alle typer realkreditlån gælder, at det altid er obligationsrestgælden, der skal indfries. Fuldstændig indfrielse af lån kan ske på enhver børsdag, forudsat at gældende frister er overholdt. Delvis indfrielse kan kun ske ved en termin.

Se mere i afsnittet Fakta om indfrielse i Långuiden.

Betingelser for optagelse af realkreditlån

Det er en betingelse for at få et realkreditlån, at den belånte ejendom er behørigt brandforsikret.

Manglende overholdelse af forpligtelser

I yderste konsekvens kan manglende overholdelse af tilbagebetaling eller andre forpligtelser medføre, at lånet opsiges og at den belånte ejendom sælges på tvangsauktion.

Læs om risikomærkning af lån