Hybridobligationer

Bygning i blåt glas

HYBRID KERNEKAPITAL (TIER 1)

Hybrid kernekapital er obligationer, der indgår i Nykredits kapitalgrundlag. Risikoprofilen minder derfor meget om aktier, idet hybrid kernekapital kan nedskrives, hvis hele virksomhedens egenkapital er tabt. Foruden nedskrivning er der desuden risiko for, i særlige stresstilfælde, at rentebetalinger udskydes eller i værste tilfælde bortfalder.

Hybrid kernekapital har uendelig løbetid, men kan under særlige omstændigheder og kun med Finanstilsynets tilladelse indfries efter en årrække, dog tidligst 5 år efter udstedelsestidspunktet. De fleste udstedere af hybrid kernekapital vælger at indfri deres hybride kernekapital ved først kommende lejlighed. Investor har dog ingen garanti for dette. Betingelserne varierer fra udstedelse til udstedelse, og det er derfor vigtigt, at du som investor læser og forstår de bagvedliggende dokumenter, inden du investerer i hybrid kernekapital. Alle obligationer i hybrid kernekapital er inkonverterbare.

Hybrid kernekapital, som er udstedt af Nykredit, er forbundet med markant højere kreditrisiko end Nykredits andre obligationer.

Kom godt videre

Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.

Korte realkreditobligationer

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.

Lange realkreditobligationer

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditobligationer.