Trade Finance

Sikkerhed over for tredjemand

Som eksportør har du mulighed for at bruge en modtaget remburs som sikkerhed over for underleverandører eller andre parter.

Transport

Du har mulighed for at tilbyde en 3. part - f.eks. en underleverandør - transport i rembursprovenuet. 
Transporten sikrer transporthaveren, at der ikke udbetales penge under rembursen til eksportøren, før transporthaveren har modtaget beløbet i henhold til transporten.

En transport skal denuncieres (anmeldes) over for udstedende bank for at få retsvirkning, f.eks. i forbindelse med et konkursbo.

Udbetalingsordre

Du har også mulighed for at tilbyde en 3. part en udbetalingsordre i rembursprovenuet. En udbetalingsordre sikrer den 3. part, at der ikke udbetales penge under rembursen til eksportøren, før 3. parten har modtaget sit tilgodehavende i henhold til udbetalingsordren.

En udbetalingsordre har ikke samme retsvirkning som en transport. Det betyder, at et beløb først vil kunne komme til udbetaling efter en retsafgørelse eller et forlig i tilfælde af eksportørens konkurs eller betalingsstandsning.

Transferabel remburs

Er rembursen blevet gjort transferabel, kan eksportøren helt eller delvist videregive rembursen til en underleverandør. Det betyder, at den oprindelige remburstekst videresendes (transfereres) til underleverandøren på uændrede vilkår – bortset fra at:

  • Rembursbeløbet og en eventuel enhedspris kan reduceres.
  • Gyldigheds-, afskibnings- og præsentationsfrister kan afkortes.
  • En eventuel procentsats vedrørende forsikringsdokumentet kan forhøjes.

Når underleverandøren indleverer sine dokumenter, har eksportøren mulighed for at ombytte underleverandørens fakturaer og eventuelle veksler med sine egne. Hvis rembursens krav er opfyldt, får eksportøren udbetalt forskellen mellem de to fakturaer, mens resten af provenuet betales til underleverandøren.

 

Eksempel på transferering af remburs

Bold transferering af rembrus

1. Aftalen indgås

Eksportøren indgår aftale med henholdsvis producent og importør.

2. Rembursbegæring

Importør anmoder sin bank om at udstede remburs.

3. Remburs

Importørens bank udsteder rembursen via eksportørens bank.

4. Advisering

Eksportørens bank adviserer rembursen til eksportøren.

5. Anmodning om transfering

Eksportøren anmoder sin bank om at transferere rembursen til producenten.

6. Transfering

Eksportørens bank transfererer rembursen via producentens bank.

7. Advisering

Producentens bank adviserer transfereringen til producenten.

 

Eksempel på dokumenter/betaling

Grafik af dokumenter til betaling

8. Dokumenter præsenteres

Producenten indleverer dokumenter i sin bank, når varen er afsendt.

9. Dokumenter fremsendes

Producentens bank fremsender dokumenterne til eksportørens bank.

10. Ombytning af faktura

Eksportøren indleverer sin faktura og fakturaen byttes ud med producentens faktura.

11. Dokumenter fremsendes

Eksportørens bank fremsender dokumenterne til importørens bank.

12. Betaling fra importørens bank

Importørens bank betaler dokumentbeløbet til eksportørens bank, og udleverer dokumenterne til importøren.

13. Eksportørens bank fordeler betalingen

Eksportørens bank fordeler beløbet og betaler til henholdsvis producentens bank og eksportøren.

14. Producenten modtager betaling

Producentens bank betaler beløbet til producenten.