Garantier

Ved internationale handler kan der stilles en bankgaranti som sikkerhed for erstatning i tilfælde af brud på kontrakten.

Blå lastbil kørt galt

Bankgarantier opdeles efter, om garantien er stillet til sikkerhed for sælger eller til sikkerhed for køber.

Garantier til købers sikkerhed

  • Tilbudsgaranti (Bid Bond)
  • Arbejds-/leveringsgaranti (Performance Bond)
  • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Bond)
  • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Guarantee)

Se de forskellige garantityper.

Garantier til sælgers sikkerhed

  • Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

Hæfte på to måder

Du kan hæfte på to forskellige måder: Anfordring og Betinget. 

Anfordring

Anfordring betyder, at udstedende bank straks skal betale under garantien, når den modtager et krav, der opfylder garantiens betingelser. Ordregiver har ikke nogen indsigelsesret og er nødt til at betale beløbet med det samme. En eventuel indsigelse eller tvist må løses efterfølgende mellem køber og sælger efter gældende retslige regler. Nykredit anbefaler at en anfordringsgaranti underlægges de Internationale regler for anfordringsgarantier, som hedder Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG), ICC Publication No. 758. Dette regelsæt er kendt verden over og er med til at sikre en ensartet håndtering af anfordringsgarantier.

Betinget

Betinget betyder, at et eventuelt krav vil blive betalt, hvis enten ordregiver accepterer at betale, eller der foreligger en retslig afgørelse mellem parterne.

Nykredit kontrollerer garantier fra udlandet

Vil du være sikker på at en garanti er udstedt af en bestemt bank og underskrevet af de bemyndigede personer, skal du bede om at få garantien sendt gennem Nykredit, som foretager kontrol af udsteder.

Rådgivning

Udenlandske garantier kræver ofte ekspertviden og viden om international garantipraksis. Nykredit besidder denne viden og har medarbejdere med lang erfaring indenfor området. Tag os gerne med på råd – og meget gerne inden kontrakten/aftalen forhandles eller hvis du er i en situation hvor der skal fremsættes krav under en bankgaranti. 

Formularer - Trade Finance

Formularer, der vedrører bestilling eller ændring af garantier/udleveringsgarantier, samt formularer, der vedrører bestilling eller ændring af import remburser, skal du udfylde og sende til dit center til bevilling.

Find formularerne her.

Priser og gebyrer - Trade Finance