Personoplysninger - Bank

Nykredit Banks privatlivspolitik og information om cookies

Information om behandling af personoplysninger

Her finder du information om, hvilke personoplysninger Nykredit Bank A/S (herefter ”Nykredit Bank”) indsamler om dig, hvorfor vi har brug for oplysningerne, og hvor vi opbevarer dem. Du kan også finde information om dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne.

1. Indsamling og formål

Nykredit Bank indsamler personoplysninger om kunder[1] og personer med tilknytning til vores kunder, fx medarbejdere og kautionister. Vi bruger oplysningerne i forbindelse med udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art og den heraf følgende rådgivning, kundepleje, administration og kreditopfølgning. Vi bruger også oplysningerne til statistiske- og markedsføringsmæssige formål, forebyggelse af misbrug og tab samt til brug for Nykredit Banks lovpligtige indberetninger. Vi benytter os også af personoplysninger til profilering og datamodellering for at kunne tilbyde dig ydelser og produkter, der opfylder dine præferencer, samt til brug for optimering af Nykredits interne processer.

[1] Både når du bliver kunde, og mens du er kunde

1.1 Oplysninger, vi får fra dig

Både når du bliver kunde, og mens du er kunde, skal Nykredit Bank have visse oplysninger om dig. Hvis du ønsker at låne penge, skal vi fx bruge dit cpr-nr., oplysninger om din økonomi, herunder årsopgørelser fra SKAT, regnskaber og budgetter.

Dit cpr-nr. bruger vi til lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne. Har du adresse i udlandet, skal vi desuden kende dit hjemland og dit udenlandske skatteydernummer.

Hvidvaskloven kræver, at du skal dokumentere dit navn og cpr-nr. fx via dit pas eller kørekort og et andet officielt dokument, fx dit sundhedskort. Nykredit Bank skal også kende dine formål med at være kunde hos os og kundeforholdets tilsigtede beskaffenhed. Er der andre, der har adgang til dine konti - fx medkontohavere eller fuldmægtige - skal disse personer give os tilsvarende oplysninger og dokumentation.

Vi skal indhente oplysninger om, hvor dine midler stammer fra og om usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre. Er du erhvervskunde, skal vi indhente oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Hvis Nykredit Bank har viden/mistanke om eller rimelig grund til at tro, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal Nykredit Bank indberette dette til myndighederne.

Nykredit Bank er forpligtet til at opbevare de oplysninger, vi har indhentet i henhold til hvidvaskloven, herunder kopi af foreviste legitimationsdokumenter. Nykredit Bank er også forpligtet til at opbevare andre oplysninger, dokumenter og registreringer, vi har indhentet eller foretaget for at opfylde hvidvaskloven.

Oplysninger, vi alene har indhentet for at opfylde hvidvaskloven, bruger vi udelukkende med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Nykredit Bank registrerer i visse tilfælde vores telefon- og videosamtaler med dig sammen med anden elektronisk kommunikation for at kunne dokumentere, hvad vi har aftalt, og at du i den forbindelse er blevet rådgivet korrekt fx ved indgåelse af valutahandler. Vi registrerer og opbevarer alle telefonsamtaler og elektronisk kommunikation, der fører eller kan føre til en handel med værdipapirer.

Når du bruger hævekort og betalingskort, registrerer vi kortets nummer, transaktionsbeløbet, hvornår du har brugt det og hvor.

1.2 Oplysninger, vi får fra andre, om dig

Udover de oplysninger, du selv giver os, indhenter Nykredit Bank ejendoms- og personoplysninger fra offentlige ejendoms- og personregistre, herunder Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre.

Vi får også oplysninger om dig fra selskaber i Nykredit-koncernen og andre samarbejdspartnere (herunder pengeinstitutter og andre korrespondentforbindelser[2] i de tilfælde, hvor du har givet samtykke, eller hvor lovgivningen kræver dette af os.

I forbindelse med betalingsformidling fx gennemførsel af betalingsordrer indhenter Nykredit Bank oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre for at kunne gennemføre betalinger og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Når du ønsker at låne penge, undersøger vi, om der er registreret oplysninger om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, herunder internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder, samt koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor du har afgivet samtykke.

Vi modtager oplysninger fra selskaber i Nykredit-koncernen, når de underretter Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven.

[2] En udenlandsk finansiel virksomhed, der arbejder sammen med en finansiel virksomhed fra Danmark om international kredit- og betalingsformidling

1.3 Opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

Nykredit Bank skal opfylde opbevaringskrav i den finansielle lovgivning, fx betalingsloven, hvidvaskloven, kapitalmarkedsloven, kreditaftaleloven, kapitalkravsforordningen, og anden relevant lovgivning, fx skattekontrolloven og bogføringsloven. Vi kan derfor være forpligtet til at opbevare dine oplysninger i en periode, selvom du ikke længere er kunde hos os. Fx kræver hvidvaskloven, at vi opbevarer dine oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvis de er indhentet til brug for opfyldelse af hvidvaskreglerne.

2. Videregivelse og overførsel

Videregivelse til andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter, betalingsmodtagere, API’er og andre finansielle infrastrukturselskaber, fx NETS mv. sker kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig, fx sagsbehandling eller betalingsformidling. Har du fx bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi alene de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre overførslen.

Derudover videregiver vi, med dit samtykke eller i det omfang, lovgivningen gør det muligt, oplysninger internt i Nykredit-koncernen og til Nykredit Banks eksterne samarbejdspartnere, herunder pengeinstitutter og andre korrespondentforbindelser.

Nykredit Bank videregiver kun oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det af os. Det gælder fx Finanstilsynet i henhold til bl.a. lov om finansiel virksomhed, SØIK i henhold til hvidvaskloven, SKAT i henhold til skattekontrolloven, Nationalbanken til bl.a. statistiske formål og domstolene til brug for retssager. Overførsel af penge til udlandet gennemfører vi via SWIFT, som er et internationalt samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er efter amerikansk lovgivning pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske myndigheder om internationale pengeoverførsler, hvis der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme.

I tilfælde af misligholdelse kan Nykredit Bank give oplysninger om dig videre til kreditvurderingsbureauer, inkassobureauer og advarselsregistre fx Experian A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S).

Vi overfører personoplysninger til databehandlere i forbindelse med fx it-udvikling, hosting og support, herunder databehandlere i lande uden for EU og EØS. Du kan finde den fulde oversigt over tredjelande, hvortil vi overfører personoplysninger, her. Vi anvender standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet. Dette sikrer, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at rette henvendelse til os.

3. Dine rettigheder

3.1 Indsigt

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvem der får oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi - med dit samtykke - kan give videre hvornår og til hvem. Din indsigt kan dog være begrænset af lovgivning, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Nykredit Banks forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Nykredit Banks know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra din ret til indsigt.

3.2 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Hvis du er registreret som skyldner hos et kreditvurderingsbureau, får du automatisk afslag på en ansøgning om lån via mobil app’en Lunar Way. Din ansøgning kan – hvis du ønsker det – efterfølgende blive vurderet på ny af en Nykredit-medarbejder, så automatiseringen ikke får negative konsekvenser for dig.

3.3 Dataportabilitet

Hvis Nykredit Bank behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen sker automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har givet os, udleveret i et elektronisk format.

3.4 Urigtige/vildledende oplysninger

Hvis du oplyser Nykredit Bank om, at der er fejl i dine oplysninger, eller at de er vildledende, retter vi dem.

3.5 Sletning af oplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

3.6 Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan fx til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi bruger dine oplysninger til direkte markedsføring.

3.7 Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde krav på, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Har du fx ret til at få dine oplysninger slettet, kan du i stedet anmode om, at vi begrænser brugen af dine oplysninger til opbevaring. Bemærk at begrænsningen ikke afskærer Nykredit Bank fra at gøre brug af oplysningerne, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke.

3.8 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid bringe videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, til ophør ved at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Tilbagekaldelsen kan betyde, at vi ikke kender dit samlede forretningsomfang med Nykredit-koncernen og derfor ikke kan give dig en samlet rådgivning eller de bedste vilkår.

4. Særligt om cookies

Når du besøger Nykredit på internettet, møder du cookies.

4.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger i Nykredit med din browser - men ikke, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

4.2 Hvad bruger vi cookies til?

Der er cookies på stort set alle websites, og nogle sites fungerer ikke uden cookies.

På Nykredits hjemmesider benytter vi cookies til følgende formål:

 • Forbedring af teknisk funktionalitet og ydeevne, dvs., at vi bl.a. bruger cookies til at optimere den måde, vi leverer siden til dig på
 • Trafikmåling
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger, og registrere, hvor mange der klikker på den
 • Adfærdsbaseret, individuel målretning af annoncer, så du kun ser de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig

Nykredit benytter bl.a. Adtech, Dansk Udgivernetværk, nugg.ad og OpenAdExchange i forbindelse med annoncering. Du kan finde oversigten over annoncenetværk her: nykredit.dk/personoplysninger.

De oplysninger, vi får om dig via cookies, er blandt andre:

 • Hvilken side du kom fra, inden du besøgte Nykredit
 • Hvilke sider du har kigget på hos Nykredit og hvornår
 • Hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Dit operativsystem (fx Windows XP).

4.3 Samtykke, afvisning og sletning af cookies

Første gang, du besøger en af Nykredits hjemmesider, får du besked om, at vi bruger cookies. Du samtykker ved at klikke på ”Jeg accepterer cookies”. Hvis du ønsker, at der ikke anvendes cookies udover de funktionsnødvendige cookies, skal du klikke på Indstillinger. Her kan du se og tilpasse hvilke cookies du modtager. Det er dog ikke muligt at fravælge de cookies der kræves for at sitet kan fungere. Listen over disse kan ses på Nykredit.dk.  

Vi gemmer dog en cookie for at huske dit valg. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke eller helt undgå cookies ved at slå dem fra i din browser. Vær opmærksom på, at du i så fald får begrænset adgang til nykredit.dk og mitnykredit.dk.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske dine klik.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller samlet, men metoden afhænger af din browser. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. I de fleste browsere kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL+SHIFT+Delete.

Slette-vejledninger til:

4.4 Facebook, Tvitter og LinkedIn (Tredjeparts-cookies)

På enkelte af vores hjemmesider kan du linke til/benytte like-knappen til Facebook, Twitter og LinkedIn. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør det, modtager Facebook, Twitter og LinkedIn tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger. Når du benytter disse tjenester/sider, er du omfattet af deres cookies-regler.

Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag i ”bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (cookiebekendtgørelsen) på erhvervsstyrelsen.dk

5. Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

 • Nykredit Bank A/S
  Kalvebod Brygge 1-3
  1780 København V
  CVR-nummer 10519608
  Telefonnummer 70 10 90 00
  kundeservice@nykredit.dk

eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • Nykredit Banks databeskyttelsesrådgiver
  Kalvebod Brygge 1-3
  1780 København V
  databeskyttelsesraadgiver@nykredit.dk

6. Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

 • Nykredit Bank A/S
  Klageservice
  Kalvebod Brygge 1-3
  1780 København V
  klageansvarlig@nykredit.dk

eller:

 • Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  dt@datatilsynet.dk

7. Ændringer

Denne politik er gældende fra 22. juli 2019 og erstatter den information om behandling af personoplysninger, du tidligere har fået.
Vi orienterer dig via Netbank, e-Boks eller almindelig post, hvis vi ændrer væsentligt i politikken.