Garantiformuen (indskyder- og investorgarantiformue)

Kunder i Nykredit Bank A/S er dækket af Garantiformuen for tab i tilfælde af Nykredit Bank A/S' konkurs eller rekonstruktion.

Garantiformuen er en garantiordning, der dækker den enkelte kundes (indskyders) nettoindskud med op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Indskud over denne grænse dækkes som udgangspunkt ikke af Garantiformuen. Enkelte typer indskud har en udvidet dækning eller dækkes fuldt ud af Garantiformuen.

Vilkårene for dækning fremgår af oplysningsskemaet Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud.

Værdipapirer tilhørende investor udleveres til investor uden om konkursboet og Garantiformuen. Hvis værdipapirerne ikke kan udleveres, fx fordi ejerskabet til værdipapirerne er blevet registreret forkert, kan investor få dækket et tab op til et beløb svarende til 20.000 euro fra Garantiformuen.

Hvem er dækket?

Garantiformuens dækning gælder både fysiske og juridiske personer. Ved fysiske personer forstås privatpersoner og ejere af enkeltmandsvirksomheder. Det betyder, at en privatperson, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, er dækket med et beløb op til 100.000 euro i alt.

Ved juridiske personer forstås A/S´er, ApS´er, fonde, interessentskaber eller foreninger. Disse betragtes som én indskyder i relation til Garantiformuen. Der ses således ikke på de bagvedliggende ejere, hvis personlige indskud heller ikke påvirkes af en eventuel selskabsdeltagelse, når Garantiformuens dækning opgøres.

Eksempler:

Du har i dit selskabs navn oprettet en konto med et indestående svarende til 100.000 euro. Du har ligeledes i dit eget CPR-nummer oprettet en konto med et indskud svarende til 100.000 euro. I tilfælde af konkurs dækkes både du og dit selskab med 100.000 euro, i alt 200.000 euro.

Du har i din enkeltmandsvirksomhed oprettet en konto med et indestående svarende til 100.000 euro. Du har ligeledes i dit eget CPR-nummer oprettet en konto med et indskud svarende til 100.000 euro. I tilfælde af konkurs dækkes du under ét med 100.000 euro i alt.
Ejer flere personer i fællesskab kontante midler, skal hver person betragtes som selvstændigindskyder, forudsat at personerne er noteret som ejere af kontoen. Hver indskyder kan få dækket tab af Garantiformuen med op til et beløb svarende til 100.000 euro.

Hvordan opgøres dækningen?

Garantiformuens dækning opgøres som kundens samlede indlån, herunder også eventuelt indestående på en klientkonto hos en advokat, med fradrag af kundens forfaldne gæld over for pengeinstituttet.

Det betyder, at der kun sker fradrag for gæld, der er helt eller delsvis forfalden. 

Hvad er særligt dækket?

Visse indskud har en udvidet dækning eller er dækket fuldt ud, dvs. uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forpligtelser. 

Dette gælder fx visse indskud med socialt formål mv., og indskud der stammer fra erstatning eller godtgørelse i henhold til lov eller som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse. For disse indskud gælder en udvidet dækning på 150.000 euro pr. indskyder i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.

Berettigede indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom dækkes indtil et beløb svarende til 10 mio. euro i indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov dækkes fuldt ud.

Hvad er ikke dækket?

Nedenstående er eksempler på indskud og værdipapirer, der ikke dækkes af Garantiformuen:

  • Indskud fra visse indskydere, herunder pengeinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering, pensionskasser og offentlige myndigheder
  • Værdipapirer udstedt af instituttet selv
  • Indskud og værdipapirer, der hidrører fra transaktioner, i forbindelse med hvilke, der er blevet afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge
  • Indskud, hvis indehaver aldrig er blevet identificeret

Fremgangsmåde ved udbetaling fra garantiformuen

Garantiformuen sender senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden en oversigt over kundens samlede mellemværende med Nykredit.

Du skal rette henvendelse til Garantiformuen, hvis du ikke har modtaget oversigten ved fristens udløb:

Garantiformuen
Kalvebod Brygge 43
1560 København V.
Telefon (+45) 33 14 62 45
Mail: mail@fs.dk
Web: www.fs.dk/

Dit nye pengeinstitut hjælper dig herefter med at anmelde dit krav over for Garantiformuen, der under normale omstændigheder vil foretage udbetaling inden 7 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingen eller konkursens indtræden.

Reglerne for dækning blev ændret den. 1. juni 2015. Frem til denne dato var en række indskud særligt dækkede, herunder indskud på børneopsparing, etableringskonti, advokaters klientkonti. Fra den 1. juni 2015 vil sådanne konti ikke længere være fuldt dækkede. Den saldo, der stod på kontiene den 31. maj 2015, vil dog stadig være fuldt dækkede.

Du finder uddybende oplysninger om den lovregulerede Garantiformue, samt gældende regler for dækning af forskellige typer indlån på hjemmesiden www.fs.dk.

Se Garantiformue: Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud